REGULAMIN 
 
1. Postanowienia ogólne: 
1.1. 
Regulamin określa: 
a) sposób korzystania z usług oferowanych przez Firmę POLIKRAFT Studio Marek Olejnik zwana dalej Firmą POLIKRAFT lub Usługodawcą, 
b) zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe. 
 
Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania 
usług poligraficznych i reklamowych, zawieranych z innymi osobami lub podmiotami zwanymi dalej Zamawiającymi lub Klientami. 
1.2. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy/zlecenia/zamówienia, jej podpisanie lub złożenie zamówienia 
oznacza akceptację Regulaminu. 
1.3. 
W sprawach nie regulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
1.4. 
Zamówienia i reklamacje mogą być składane tylko w formie pisemnej: 
a) drogą e-mail: biuro@polikraft.pl lub biuro@poli-kraft.pl 
b) podpisanie formularza zamówień w punkcie obsługi, 
 
2. Zawarcie umowy / Przyjęcie zamówienia: 
2.1. 
Przyjęcie zamówienia następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Usługodawcę oraz podpisanie go przez Zamawiającego, chyba, że strony postanowią inaczej. 
2.2. 
Przy składaniu zamówienia Klient może zostać poproszony o złożenie wymaganych dokumentów (kserokopie Regon, NIP, KRS) oraz podania wszystkich danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Złożenie wyżej określonych dokumentów może stanowić warunek przyjęcia zamówienia do realizacji i ma zastosowanie do pierwszego zamówienia składanego przez danego Zamawiającego. 
Firma POLIKRAFT ma prawo, przynajmniej co 6 miesięcy, do żądania potwierdzenia danych dotyczących firmy Zamawiającego. 
2.3 
Firma POLIKRAFT ma prawo zażądać zaliczki za zamówiony towar / produkt / usługę, która może stanowić warunek rozpoczęcia realizacji. 
 
3. Realizacja zlecenia: 
3.1. 
Za dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia rozumie się dzień dostarczenia kompletnych materiałów do druku od którego liczy się wszelkie terminy w ramach zamówienia, liczone są w dniach roboczych. 
3.2. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia może być dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów i podanie danych wymienionych w punkcie 2.2. 
3.3. 
Realizacja zamówienia nastąpi po dostarczeniu lub po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnych materiałów do druku. Materiały te powinny być przygotowane według specyfikacji. 
Kompletne, prawidłowo przygotowane materiały do druku powinny być w postaci elektronicznej, przygotowane zgodnie z wymaganiami załączonymi na tej stronie internetowej.  
Nie dokonuje także korekt w treści materiałów przesłanych przez Klienta. 
a) w przypadku zlecenia Firmie POLIKRAFT wykonania projektu, druk może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego poprawności 
treści oraz grafiki, 
b) w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego projektu w postaci plików edytowalnych, Firma POLIKRAFT przygotuje materiał do druku i przekaże Klientowi do jego akceptacji. 
3.4. 
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych materiałów do druku, a Usługodawca odpowiada za jakość materiału użytego do realizacji usługi (art. 641 kodeksu cywilnego). 
3.5. 
Firma POLIKRAFT nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu materiałów do druku wynikające z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w stosunku do ustalonego harmonogramu. Dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych upoważnia Usługodawcę do wydłużenia terminu odbioru. 
3.6. 
W sytuacji, o której mowa w poprzedzających punktach - o ile niewykonanie zobowiązania przez Zamawiającego może utrudnić wykonanie lub zawarcie innych umów przez Drukarnię - jest on upoważniony alternatywnie: 
a) do odstąpienia od zamówienia/zlecenia bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania, z prawem żądania wynagrodzenia za wykonane prace (art. 639 kc); 
b) do żądania od Zamawiającego wyrażenia zgody na podwyższenie ceny lub wydłużenie terminu wykonania w granicach niezbędnych do utrzymania harmonogramu wykonania innych zamówień, pod rygorem odstąpienia od zlecenia w przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
3.7. 
Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiej jakości druku, na podstawie dostarczonych materiałów do druku. 
3.8. 
Zamawiający winien jest zaakceptować materiały do druku, jeżeli są one zgodne co do gatunku i rodzaju zawartego w zamówieniu. 
3.9. 
Zamawiający akceptuje wystąpienie maksimum +/- 2% różnicy ilościowej w stosunku do zamawianego nakładu, jako prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
4. Terminy realizacji 
4.1. 
Terminy realizacji uznawane za standardowe: 
a) dla ulotek, plakatów -  do 14 dni roboczych 
b) dla wizytówek do 15 dni roboczych 
c) dla wydruków wysokoformatowych -  do 7 dni roboczych 
d) dla druku cyfrowego niskonakładowego -  do 3 dni roboczych 
e) dla cięcia ploterowego 
e1) do 10m2 -  do 5 dni roboczych 
e2) pow. 10m2 -  do 10 dni roboczych 
f) dla pieczątek -  do 3 dni roboczych 
g) dla projektów -  do 10 dni roboczych (nie uwzględniając poprawek) 
4.2. 
Termin realizacji dla produktów/usług nie ujętych w pkt. 4.1. ustalane są indywidualnie 
4.3. 
Klient może zażyczyć sobie przyspieszonego trybu realizacji, za co firma POLIKRAFT może zwiększyć cenę produktu/usługi 
 
 
5. Płatności: 
5.1. 
Dokonanie płatności możliwe jest w następujący sposób: 
a) gotówką przy odbiorze zamówienia, 
b) kartą kredytową lub kartą debetową 
c) przelewem na konto. 
W przypadku metody "przedpłata przelewem" dokonanie płatności jest warunkiem rozpoczęcia weryfikacji zamówienia. 
W przypadku płatności gotówką  lub kartą przez nowego kontrahenta oraz w momencie składania zleceń opiewających na kwotę wyższą niż 1000 zł wymagana jest zaliczka na poczet zamówienia w wysokości 50% kwoty zlecenia chyba, że strony postanowią inaczej. 
 
5.2. 
Standardowy termin płatności dla zamówień wynosi 7 dni, chyba, że strony mocą zawartej umowy postanowią inaczej. 
5.3. 
Odroczony termin płatności (7 dni) może uzyskać każdy klient, który dokona min. 3 transakcji na kwotę min. 100 zł netto płatnych gotówką lub kartą najpóźniej przy odbiorze zamówienia, po spełnieniu wymagań pt. 2.2. Regulaminu 
5.4. 
W przypadku niedotrzymania terminu płatności 
po 7 dniach wysyłane jest ponaglenie drogą elektroniczną, 
po 14 dniach upomnienie wysyłane listem poleconym, koszt upomnienia wynosi 20zł. 
po 30 dniach upomnienie, wysyłane listem poleconym, koszt upomnienia wynosi 20zł. 
po 60 dniach przekazujemy należności firmie windykacyjnej. 
5.5. 
Zamówienia na kwotę do 100 zł netto regulowane są wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą przy 
odbiorze towaru lub przelewem najpóźniej w dniu odbioru towaru (nie dotyczy to Zamawiających, których łączy z Firmą POLIKRAFT stały stosunek obligatoryjny). 
 
 
6. Dostawa: 
6.1. 
Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia: 
a) transportem własnym Firmy POLIKRAFT, 
b) firmą kurierską, 
c) za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
d) samodzielny odbiór przez Zamawiającego. 
6.2. 
W przypadku dowozu do Zamawiającego (transportem własnym jak i za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) koszt dowozu jest doliczany do kosztu zamówienia. 
6.3. 
Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność oraz stan przesyłki. W razie jej ewentualnego uszkodzenia natychmiast zawiadomić Usługodawcę, a reklamacje zgłaszać pisemnie w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej w momencie odbioru towaru, pod rygorem nieważności. 
6.4. 
W przypadku ewentualnych uszkodzeń przedmiotu zamówienia podczas transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska, Poczta Polska). 
Firma POLIKRAFT nie ponosi odpowiedzialności. W tym przypadku odpowiedzialność ponosi firma zewnętrzna (art. 429 kc). 
 
 
7. Warunki reklamacji: 
7.1. 
Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia. 
7.2. 
W przypadku istnienia wad powstałych z winy Usługodawcy zobowiązuje się ona wykonać zlecenie poprawnie po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym chyba, że strony ustaliły inaczej. Firma POLIKRAFT nie odpowiada za wady powstałe z winy Zamawiającego (np. w skutek przesłania źle przygotowanych materiałów), a także za wady wynikające wyłącznie z jakości materiału dostarczonego przez Zamawiającego lub osobę trzecią. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Firma POLIKRAFT nie uznaje reklamacji ilościowych (towar/produkt winien być sprawdzony przy odbiorze) lub reklamacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. 
Reklamacja powinna być doręczona do Usługodawcy na piśmie (włączając przesłanie jej w formie elektronicznej), pod rygorem utraty praw wynikających z rękojmi w terminie: 
 
Reklamacje jakości druku i oprawy - nie później niż 7 dni od daty odbioru. 
Reklamacje jakości montażu reklamy - nie później niż 14 dni od daty odbioru. 
 
7.3. 
Firma POLIKRAFT zobowiązana jest ustosunkować się do reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 
 
8. Zakres odpowiedzialności / odstąpienie od umowy 
8.1. 
W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego wykonania zamówienia/ zlecenia lub odstąpienia od zamówienia, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości zaistniałej szkody i wartości przyjętego do wykonania zamówienia/zlecenia, oraz nie obejmuje pokrywania ewentualnych utraconych przez Zamawiającego korzyści. 
 
8.2. 
Firma POLIKRAFT nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, 
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w przypadku braku korekt ze strony Usługodawcy, 
c) wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego a zawierających błędy techniczne lub treściowe, 
d) opóźnienia w czasie realizacji wynikające z terminu dostarczenia wymaganych dokumentów przez Zamawiającego, 
e) reklamacje dotyczące przesyłek kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 
8.3. 
Firma POLIKRAFT ma prawo wstrzymać realizację lub odstąpić od umowy gdy: 
a) zamawiany produkt lub usługa wymaga sprowadzenia specjalnych materiałów, za które Klient nie dokonał przedpłaty, którą ustalono przy przyjmowaniu zamówienia, 
b) ma zastrzeżenia co do własności praw autorskich dostarczanych przez Klienta projektów/plików/grafik, 
 
8.4. 
Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy: 
a) termin realizacji został wydłużony od podanych w pkt. 4 Regulaminu, o czym nie został poinformowany pisemnie (w tym drogą elektroniczną) lub telefonicznie, z winy Firmy POLIKRAFT. 
b) bez podania przyczyny (nawet jeśli dokonano przedpłaty) w przypadkach w których Firma POLIKRAFT nie podjęła jeszcze żadnych działań 
dotyczących realizacji zamówienia, takich jak: 
- rozpoczęcie projektu 
- zamówienie materiałów do realizacji zamówienia 
- rozpoczęcie prac (np. montażowych) 
o czym Klient jest zobowiązany poinformować w sposób pisemny (w tym drogą elektroniczną) i otrzyma pisemną odpowiedź potwierdzającą możliwość zaniechania prac. 
c) Firma POLIKRAFT nie jest w stanie wykonać zamówionych produktów lub usług ze względu na brak możliwości technicznych lub np. 
wycofanie produktów z oferty dostawcy. 
 
8.5. 
Klient nie ma prawa do całkowitego odstąpienia od umowy w przypadkach gdy realizacja zamówienia została rozpoczęta. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia częściowego (np. po wykonaniu projektu, może odstąpić od jego realizacji) po uprzednim opłaceniu wykonanych prac. 
©2016 - OPENELEMENT. TEMPLATE directed by  SENSODE